english : svenska : pусский
logo

NYHETER

2018-12-06 - Information till aktieägare avseende avnotering
Oden Control AB kommer att bli ett publikt onoterat bolag tillsvidare. Oden Control har varit noterat bolag i snart 20 år med lång erfarenhet av att rapportera till aktieägarna. Vi har för avsikt att rapportera på samma nivå även som onoterat samt att verka för att handel i aktien framgent kommer vara möjlig. Styrelsen ser ljust på framtiden och råder att inte sälja sina aktier i panik. Vi planerar att ha informationsmöte eller bolagstämma som ska ge information om aktieförmedling och om företagets framtid Styrelsen i Oden Control AB

2018-12-04 - Uppsägning av avtalet avseende Likviditetsgaranti
Oden Control AB beslutade att säga upp avtalen fr.o.m. 2018-11-26 avseende Likviditetsgaranti mellan Oden Control AB och Sedermera Fondkommission, bifirma till ATS Finans AB. Avtalet mellan Oden Control AB och Sedermera Fondkommission gäller till 2018-12-31. Vi beslutade detta på grund av kostnader som var alldeles för höga för den här storleken av företag. Kostnaden var 8000 Kr per månad. Syftet med likviditetsgaranten var bland annat att få flera aktieägare, men detta har inte hänt. Noteringskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren och innan uppsägning av likviditetsavtalet har den varit 336 TSEK/år och till detta tillkommer avgifter för Euroclear, som är ca. 35 till 40 TSEK per år. I syfte att reducera dessa kostnader säger vi upp likviditetsavtalet. Vi kommer att undersöka och överväga andra möjligheter. Magnus Wik, ordförande i Oden Control AB med styrelsen Tel: +46 70 441 1789

2018-08-17 - Halvårsrapport 2018
Halvårsrapport, 2018 Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2018 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet: - Intäkterna för första halvåret uppgick till 1 478 TSEK (487 TSEK) - Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 958 TSEK (205 TSEK) - Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 27 % (86 %) - Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 27 % (96 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till -9 % (29 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för anda kvartalet uppgick till -7 % (20 %) - Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -138 TSEK (140 TSEK) - Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -65 TSEK (42 TSEK) - Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till -0,01 kr (0,02 kr) - Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till -0,01 kr (0,01 kr) * periodens resultat dividerad med 12 920 494 (6 054 494) utestående aktier Verksamheten: Under Q2 har nya kundkontakter tagits och man har besökt nya återförsäljare i Österrike och i Tjeckien. Ordrar från Svenska återförsäljare har blivit flera under Q2. Ställdonen har blivit testade under tuffa förhållanden med gott resultat. Pulpaper mässan i Finland i våras, där vi ställde ut, gav många nya intresserade kunder. Ekonomi: Ekonomin går åt rätt håll och likviditeten är under kontroll. Kundfordringarna och orderstocken har ökat. Kvartalsrapporten hade visat bättre resultat, om inte vissa större leveranser varit försenade på grund av leveransproblem av ventiler från leverantörer. Framtid: Nya användningsområden för våra ställdonen testas hos pappersindustrin. Dessa don har konkurrens kraftiga priser jämfört med motsvarande hos konkurrenter. Våra ställdon kommer att visas för de stora ventiltillverkarna, återförsäljarna och slutkunderna, bland annat i Scanautomatic och Processteknik mässan i Göteborg den 9-11 Oktober 2018, Energia 2018 mässan den 23-25 Oktober i Tammerfors i Finland och i Valve World 2018 i Düsseldorf, Tyskland 27-29 November. Likviditet och finansiell ställning: Bolagets likvida medel, uppgick till 118 TSEK (299 TSEK). Soliditeten är 76 % (76 %) Kundfordringarna uppgick till 721 TSEK (81 TSEK) Orderstocken uppgick till 614 TSEK (0 TSEK) Övrigt: Allmän information: Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057 Aktier och aktiekapital: Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget. Redovisningsprinciper: Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2017. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen: Kvartalsrapport 3. 2018 kommer att offentlighetsgöras 2018-10-26 För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com Augusti 2018 STYRELSEN


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com